Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk voor Acupunctuur
Praktijk voor Acupunctuur Alim, gevestigd aan Umberstraat 24 5044 JJ Tilburg, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.acupunctuur4u.com
Umberstraat 24 5044 JJ Tilburg
0638320248
Samir Alim is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Acupunctuur. Hij is te
bereiken via samir.alim@hotmail.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Acupunctuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
samir.alim@hotmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk voor Acupunctuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor Acupunctuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Acupunctuur) tussen zit.
Praktijk voor Acupunctuur gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Fysiek dossiersysteem voor het opslaan van gevoelige persoonsinformatie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk voor Acupunctuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia
Bewaartermijn: maximaal 15 jaar
Reden: plicht tot bewaren van dossiers
Adres
Bewaartermijn: 15
Reden: plicht tot bewaren van dossiers
Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor Acupunctuur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor Acupunctuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar samir.alim@hotmail.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk voor
Acupunctuur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.
Praktijk voor Acupunctuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor Acupunctuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met onze klantenservice of via samir.alim@hotmail.nl